Morningstar introduceert de Morningstar Medalist Rating

De Morningstar Analyst Rating en de Morningstar Quantitative Rating smelten samen tot de Morningstar Medalist Rating. Lees hier alles over deze nieuwe, toekomstgerichte fondsenrating.

Jeffrey Schumacher, CFA 24 april, 2023 | 11:32
Facebook Twitter LinkedIn

Morningstar ratings

Morningstar zal met ingang van 2 mei 2023 de Morningstar Analyst Rating en de Morningstar Quantitative Rating combineren tot één enkele, allesomvattende, toekomstgerichte rating: de Morningstar Medalist Rating. Dit is in het kort wat u moet weten. De Medalist Rating kan op drie manieren worden toegekend:

Direct, via analisten; de rating wordt toegekend door Morningstar’s fondsanalisten op basis van een kwalitatieve analyse van en waardeoordeel over de People, Process en Parent pijlers, waarbij iedere pijler een eigen score krijgt (High, Above Average, Average, Below Average, Low).

Direct, via een algoritme; de rating wordt toegekend op basis van een zelflerend algoritme dat de besluitvorming van analisten zoveel mogelijk nabootst en op basis van een kwantitatieve benadering de pijler scores voor People, Process en Parent toekent.

Hybride, waarbij de rating tot stand komt door waar mogelijk kwalitatief door analisten toegekende pijler scores voor People, Process en/of Parent door te zetten naar gerelateerde vehikels, eventueel aangevuld met pijler scores op basis van het zelflerende algoritme voor pijlers waarvan de kwalitatieve score ontbreekt.


- De onderliggende methodologie voor zowel de kwalitatieve fondsanalyse uitgevoerd door Morningstar’s fondsanalisten als de methodiek voor de algoritmisch toegekende ratings verandert niet, net als de gemeenschappelijke ratingschaal van Gold, Silver, Bronze, Neutral en Negative en de pijler scores van High, Above Average, Average, Below Average en Low.

- De superscript "Q"-aanduiding voor de algoritmische fondsbeoordelingen verdwijnt, maar blijft bestaan voor de pijler scores die algoritmisch zijn toegekend.

- Nieuwe datapunten worden geïntroduceerd om inzichtelijk te maken in welke mate de fondsenrating is gedreven door een analistenbeoordeling of door het algoritme.

 

Evolutie van Morningstar’s ratings

Sinds 1986 voert Morningstar’s manager research team onafhankelijke, diepgaande en toekomstgerichte kwalitatieve analyses uit die resulteren in een waardeoordeel van de analisten voor actieve en passieve fondsen wereldwijd, met als doel beleggers te helpen om betere beleggingsbeslissingen te nemen. In 2011 hebben we onze kwalitatieve ratings wereldwijd geharmoniseerd en werd de Morningstar Analyst Rating geïntroduceerd, die onze convictie in een fonds weergeeft.

In 2017 introduceerde Morningstar de Morningstar Quantitative Rating. Deze toekomstgerichte beoordeling is gebaseerd op een zelflerend algoritme dat aan de hand van een reeks datapunten de analyse van analisten zo goed als mogelijk nabootst voor het beleggingsfondsenuniversum dat niet kwalitatief door de fondsanalisten wordt gevolgd.

Op 2 mei 2023 wordt de Morningstar Medalist Rating geïntroduceerd, die de kwalitatieve fondsbeoordeling en de algoritmische benadering verenigt in één ratingsysteem waarbij de ratings op drie manieren kunnen worden toegekend: direct, door analisten; direct, via een algoritme; of via een hybride methode. De methodologie achter zowel de kwalitatieve als kwantitatieve toekomstgerichte fondsbeoordelingen verandert niet.

 

Waarom deze verandering?

Een belangrijke reden waarom de Morningstar Medalist Rating wordt geïntroduceerd, is de vereenvoudiging van onze ratingssystemen en het vergoten van de schaalbaarheid van de analistenresearch tegen de achtergrond van een groeiend aanbod aan beleggingsopties. De Morningstar Medalist Rating zal de manier waarop ratings worden weergeven verder vereenvoudigen en harmoniseren, waarbij de visie van Morningstar’s fondsanalisten centraal blijft staan en de schaalvoordelen van de Morningstar Quantitative Rating ten volle worden benut. Het resultaat is een veel eenvoudiger en duidelijker beoordelingssysteem voor het zoeken naar en selecteren van strategieën.

Momenteel is er al een sterke verwevenheid tussen de Morningstar Analyst Rating en de Morningstar Quantitative Rating. Meer dan 72% van de fondsratings die toegekend zijn op basis van de Morningstar Quantitative Rating zijn ten minste gebaseerd op één pijler score die door fondsanalisten is toegekend. In wezen is de Morningstar Quantitative Rating al een hybride systeem tussen kwalitatieve en kwantitatieve input.

 

Toekenning van Medalist Ratings

 

Direct, via analisten
Op basis van meer dan twee decennia aan beleggingsfondsonderzoek heeft Morningstar’s manager research team een robuust, diepgaand en veelomvattend raamwerk gedefinieerd voor het kwalitatief evalueren van beleggingsfondsen waarin de convictie van de fondsanalisten in de kwaliteit van het beheerteam, het beleggingsproces en het fondshuis centraal staan. Onze research wijst uit dat deze pijlers de grootste voorspellingskracht hebben voor het alpha potentieel van een strategie voor kosten, en bepalend zijn voor het uiteindelijke succes van een beleggingsfonds.

Door op fondsklasseniveau de kosten van het geschatte bruto alpha potentieel af te trekken, resteert de verwachte netto alpha, wat uitmondt in een waardeoordeel. Hiermee zijn zowel de opinie van de fondsanalisten als de hoogte van de kosten bepalend voor de uiteindelijke toekomstgerichte rating. Dit was voorheen de Morningstar Analyst Rating, maar die zal vanaf 2 mei 2023 opgaan in de Morningstar Medalist Rating. Wanneer een beleggingsfonds direct beoordeeld wordt door analisten, dan zullen zij alle drie de pijler scores op basis van kwalitatief onderzoek toekennen. De methodologie voor onze kwalitatieve fondsanalyse verandert echter niet, en wordt hier in meer detail besproken.

Direct, via een algoritme
Morningstar heeft in 2017 een machine learning model geïntroduceerd om zijn toekomstgerichte coverage uit te breiden voor beleggingsfondsen die niet kwalitatief door analisten worden beoordeeld. Het model bootst voor deze fondsen de besluitvorming van analisten zo goed als mogelijk na en kent op basis van een kwantitatieve benadering de pijler scores voor zowel People, Process als Parent toe. Het machine learning model is afgeleid van het werk van fondsanalisten, daarbij rekening houdend met het besluitvormingsproces bij het beoordelen van beleggingsfondsen, de beslissingen van analisten uit het verleden, en is getraind om alle beschikbare datapunten te gebruiken om tot deze analyse te komen.

Dit model wordt vervolgens gebruikt om fondsen die niet worden gevolgd door de Morningstar-analisten te beoordelen. Voorheen resulteerde deze volledig algoritmisch gegenereerde beoordeling in een Morningstar Quantitative Rating, maar die zal vanaf 2 mei 2023 opgaan in de Morningstar Medalist Rating. Wanneer een beleggingsfonds direct beoordeeld wordt via het algoritme dan zijn alle drie de pijler scores op basis van het machine learning model toegekend. De methodologie voor de algoritmisch toegekende ratings verandert echter niet, en wordt hier in meer detail besproken.

Hybride
Onder de Morningstar Medalist Rating worden de kwalitatieve pijler scores die analisten hebben toegekend aan fondsen die zij beoordelen waar mogelijk doorgezet naar gerelateerde strategieën die niet kwalitatief worden gevolgd. Hierin zijn verschillende variaties mogelijk.

Parent pijler score: wanneer fondsanalisten een kwalitatieve pijler score hebben toegekend aan een fondshuis, dan geldt deze score voor het gehele fondsengamma van de betreffende asset manager. Morningstar’s fondsanalisten beoordelen bijvoorbeeld diverse strategieën van het fondshuis Robeco, waarbij de asset manager als onderdeel van die kwalitatieve analyse een Parent pijler score van Above Average is toegekend.

Deze pijler score zal worden overgenomen in de beoordeling van alle Robeco-strategieën die niet direct door fondsanalisten worden gevolgd. De Parent pijler score zal dus voor alle Robecofondsen gelijk zijn aan de kwalitatieve pijler score en er zal geen algoritmische Parent score voor Robecofondsen worden toegekend. Het doorzetten van de Parent pijler score gebeurt momenteel al in de methodiek voor de Morningstar Quantitative Rating.

People pijler score: Morningstar’s fondsencoverage vindt plaats op strategieniveau. Strategieën kunnen meerdere beleggingsvehikels omvatten, bijvoorbeeld een strategie die het fondshuis niet alleen aanbiedt via een in Luxemburg gedomicilieerd beleggingsfonds, maar ook in Amerika via een in Amerika geregistreerd product. Wanneer fondsanalisten een strategie beoordelen die in Luxemburg is gedomicilieerd en die ook een Amerikaanse evenknie heeft die niet direct door de fondsanalisten wordt beoordeeld, dan zal die Amerikaanse variant de People pijler score overnemen van de kwalitatief beoordeelde Luxemburgse variant. Zo krijgen alle vehikels die tot dezelfde strategie behoren dezelfde People pijler rating.

Daarnaast krijgen alle fondsen die door hetzelfde team worden beheerd, ook als dit verschillende strategieën zijn (bijvoorbeeld een Eurozone en Europa fonds), dezelfde People pijler rating als het fonds dat kwalitatief wordt beoordeeld. Voor passieve fondsen geldt dat alle passieve fondsen binnen een asset class dezelfde People pijler score krijgen als het passieve fonds dat kwalitatief wordt beoordeeld.

Process pijler score: Net als bij de People pijler score wordt een Process pijler score overgenomen in alle vehikels die aan het kwalitatief beoordeelde beleggingsfonds zijn gelieerd. Voor passieve strategieën geldt dat alle passieve fondsen die dezelfde benchmark tracken als het kwalitatief beoordeelde passieve fonds dezelfde Process score krijgen toegewezen.

 

Een specifieke pijler - bijvoorbeeld Process - kan een pijler score toegekend krijgen door een analist - direct of indirect via het doorzetten van de kwalitatieve pijlerbeoordeling - of door een algoritme, maar niet door beide. Wel is het mogelijk dat de drie pijlers in het raamwerk deels indirect door analisten worden toegekend en deels door het algoritme. Een niet door analisten beoordeeld beleggingsfonds kan bijvoorbeeld de Parent pijler score indirect overnemen wanneer het fondshuis kwalitatief beoordeeld wordt, terwijl de People en Process pijler scores via het algoritme verkregen worden.

Om inzichtelijk te maken welk percentage van de Morningstar Medalist Rating verkregen is op basis van kwalitatief onderzoek door Morningstar’s fondsanalisten, hetzij direct of indirect, en welk deel afkomstig is van het algoritme, introduceert Morningstar een nieuw datapunt genaamd Analyst-Driven %. Dit toont het gewogen percentage van de pijler scores die direct of indirect zijn toegekend, daarbij rekening houdend met de weging van de pijler score in het beoordelingsraamwerk.

Hierin hebben voor actief beheerde fondsen zowel de People als Process pijler een weging van 45%, waarmee een weging van 10% resteert voor de Parent score. Wanneer een fonds direct beoordeeld wordt door analisten zal het Analyst-Driven % uitkomen op 100%. Wanneer alleen de Parent en People pijler worden overgenomen zal het percentage 55% zijn. Was dit een passieve strategie geweest, dan komt het percentage uit op 20%, aangezien zowel de Parent als People pijler bij passieve fondsen een weging van 10% hebben.

 

Wat verandert er?

De lancering van de Morningstar Medalist Rating zal niet samenvallen met enige verandering in de methodologie voor zowel onze kwalitatieve fondsanalyse als de toekenning van ratings via het algoritme. Wij verwachten geen upgrades of downgrades voor voormalige Analyst Ratings of Quantitative Ratings als gevolg van deze release.

De belangrijkste verandering heeft betrekking op de weergave van de ratings op onze platforms. Meer specifiek zullen de namen van de datapunten veranderen van Morningstar Analyst Rating en Morningstar Quantitative Rating in Morningstar Medalist Rating.

Daarnaast wordt het superscript "Q" verwijderd uit de verschillende ratingniveaus – Gold, Silver, Bronze, Neutral, Negative - voor alle strategieën die momenteel worden beoordeeld door de Morningstar Quantitative Rating. Het superscript "Q" blijft behouden op pijlerniveau wanneer de pijlerrating tot stand is gekomen via een algoritme.

Ten slotte zullen twee nieuwe datapunten worden geïntroduceerd om extra transparantie te bieden over hoe ratings tot stand zijn gekomen. Het eerste datapunt, genaamd "Analyst Assigned %", geeft aan in welke mate analisten betrokken waren bij de toekenning van individuele pijler scores. Het tweede gegevenspunt, "Data Availability %", geeft aan in welke mate de input van de onderliggende gegevens beschikbaar was voor de algoritmische benadering van de pijlerratings op het moment dat de rating werd toegekend. Beide gegevenspunten zullen beschikbaar zijn voor alle beoordeelde vehikels.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Jeffrey Schumacher, CFA  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten