Inflatie Geïndexeerde Obligaties

Beleggers willen hun kapitaal doen groeien. Al groeit uw belegging in nominale termen, een hoge inflatie kan ervoor zorgen dat u hiervan weinig of niets overhoudt. Zoekt u bescherming tegen hoge inflatie, kunt u kiezen voor inflatie geïndexeerde obligaties. Schuldpapier waarvan het rendement gekoppeld is aan de inflatie.

Pieter Bailleul 25 juli, 2008 | 10:21
Inflatie Geïndexeerde Obligaties
Een inflatie geïndexeerde obligatie biedt u een reëel rendement. U weet op voorhand welk reëel rendement u zal ontvangen op het einde van de looptijd. Het nominale rendement is onzeker omdat dit afhangt van het toekomstige inflatieniveau.

Hoewel u zeker bent van het reële rendement op het einde van de looptijd, moet u uitkijken met vroegtijdig uitstappen. Het rendement kan negatief uitdraaien vanwege tussentijdse prijsschommelingen.

Voorbeeld 1: Inflatie geïndexeerde 2012-obligatie tegen 2,60%.
Deze obligatie met looptijd tot 2012 belooft een reëel rendement van 2,60% op jaarbasis. Uw koopkracht zal elk jaar dus met 2,60% stijgen. Het nominale rendement zal bij een inflatie van 4%, 6,60% bedragen. Stijgt de inflatie naar 5%, dan stijgt ook uw nominale couponuitkering, gebaseerd op de hoofdsom aangepast voor inflatie, naar 7,60%.


Eigenschappen
Net als bij gewone obligatie wordt er door geïndexeerde obligaties op vaste termijnen couponrente betaald. Op de vervaldag wordt de hoofdsom terugbetaald. Zowel de coupons als de hoofdsom worden gedurende de looptijd van de obligatie gecompenseerd voor inflatie.

Voorbeeld 2: Inflatie geïndexeerde obligatie tegen 2,60%
Wanneer u €10.000 in deze obligatie belegt, dan zien uw couponbetalingen er als volgt uit:
- inflatie van 3%: De hoofdsom aangepast voor inflatie bedraagt dan €10.300. De obligatie betaalt u vervolgens een coupon van 2,60% over deze €10.300, of €267,80. - inflatie van 6%: De hoofdsom aangepast voor inflatie bedraagt dan €10.600. De obligatie betaalt u vervolgens een coupon van 2,60% over deze €10.600, of €275,60. In beide gevallen bent u als belegger in staat om op het einde van het jaar 2,60% meer goederen en diensten te kopen.


Inflatie-index
In de Verenigde Staten wordt hiervoor de CPI-U of “Consumer Price Index – Urban consumers” gebruikt. Deze index meet de prijsstijging van een bundel goederen die aangehouden wordt door een gemiddeld stadsbewoner.

Geïndexeerde obligaties worden in Europa meestal aan de geharmoniseerde consumentenprijsindex voor de Eurozone (HICP) gekoppeld. Geharmoniseerd betekent dat de inflatie in elk land op dezelfde wijze wordt berekend. Hierdoor zijn de inflatievoeten in de afzonderlijke landen in de Europese unie onderling gemakkelijker vergelijkbaar.


Voordelen van inflatie geïndexeerde obligaties
Het grote voordeel is het feit dat u op voorhand weet wat uw reële couponrendement zal zijn. Het is een handig instrument voor conservatieve beleggers die hun spaargeld wensen te beschermen tegen inflatie en daarnaast tevreden zijn met een klein, maar verzekerd rendement. Met name pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen zijn grote afnemers van dergelijke obligaties. Geïndexeerde obligaties helpen namelijk om activa op één lijn te brengen met hun verplichtingen. Het bedrijfsleven bekommert zich, onder meer onder invloed van de International Accounting Standard (IAS) 19 om zijn passiva en concentreert zich daarbij op de afdekking van het inflatierisico.

Een tweede reden waarom beleggers een inflatie geïndexeerde obligatie zouden willen aanhouden is het feit dat ze op die manier hun portefeuille kunnen diversifiëren. Inflatie geïndexeerde obligaties hebben namelijk een erg lage correlatie met de overige beleggingsproducten zoals aandelen of geldmarktinstrumenten. Met name voor beleggers die bereid zijn dit type obligatie aan te kopen en tot het einde van de looptijd in portefeuille te houden, kan dit een aardige belegging zijn.


Nadelen van inflatie geïndexeerde obligaties
De inflatiemaatstaf die gebruikt wordt bij het indexeren van de obligatie dekt niet noodzakelijk de inflatie die door de belegger wordt ervaren. Alles hangt af van de beleggingsdoelstelling van deze belegger. Spaart hij voor zijn oudedagsvoorziening en met name voor eventuele medische kosten, dan zal hij merken dat deze kosten niet mee vervat zitten in de inflatie-index. Het gevolg is dat hij aan een extra vorm van inflatie (stijgende medische kosten) is blootgesteld, maar hiervoor geen vergoeding krijgt. Hij zal dus minder kunnen uitgeven aan medische dienstverlening dan aan het begin van zijn belegging.

Een ander belangrijk nadeel is het feit dat er een tijdsverschil (lag) is tussen het voorkomen van de inflatie en het berekenen van de inflatie door de verschillende instanties. U zult dus niet volledig de impact van inflatie op uw belegging voelen. De berekening van de geïndexeerde obligatie gebeurt bijgevolg op de inflatievoet van enkele maanden terug.

Tot slot is het belangrijk op te merken dat de markt voor inflatie geïndexeerde obligaties veel kleiner en minder liquide is. Een geïndexeerde obligatie voor eindvervaldag tegen een aantrekkelijke prijs verkopen, zit er bijgevolg vaak niet in. Een belegger die tevreden is met het lagere, maar zekere rendement en de intentie heeft de obligatie aan te houden tot de vervaldag, kan hiermee zeker een goede zaak doen en voor een dergelijke belegger maakt het feit dat de markt minder liquide is minder uit.


Is een inflatie geïndexeerde obligatie gunstig voor u?
Om een antwoord te geven op deze vraag, kijken we naar het effectieve rendement dat momenteel behaald wordt op een gewone obligaties. Het rendement op een reguliere staatsobligatie, de nominale rente, bestaat uit drie componenten: de reële rente, de verwachte inflatie en de risicopremie. Het rendement op een inflatie geïndexeerde obligatie daarentegen bestaat uit de reële rente en de werkelijke inflatie.

Beleggers geven met andere woorden hun inflatierisicopremie op wanneer ze van een staatsobligatie overstappen naar een inflatie geïndexeerde obligatie. Ze krijgen immers de zekerheid over de inflatievergoeding. Hierdoor is het rendement van inflatie geïndexeerde obligaties lager dan gewone obligaties.

De koersgevoeligheid, de prijsschommeling van de obligatie, is voor inflatie geïndexeerde obligaties lager dan die van een gewone obligatie aangezien de coupon en de hoofdsom steeds aangepast worden aan de inflatie. Een goede maatstaf om te kijken of inflatie geïndexeerde obligaties gunstiger zijn dan gewone obligaties is de break-even inflatie.


Break-even inflatie
Als u inflatie geïndexeerde obligaties niet koopt omwille van het feit dat ze u meer zekerheid geven, maar omdat u verwacht dat ze het de komende periode beter zullen doen dan gewone obligaties, dan moet u kijken naar de break-even inflatie.

De break-even inflatie is de verwachte inflatie waarvoor gewone obligatiehouders vergoed willen worden. Om deze te berekenen trekt u het reële rendement van een inflatie geïndexeerde obligatie af van het rendement van een vergelijkbare gewone obligatie.

Een gewone Franse 2012 obligatie geeft momenteel een rendement van 4,89%. Een Franse voor inflatie geïndexeerde obligatie met dezelfde looptijd geeft een reëel rendement van 2,27%. De break-even inflatie, het verschil, is dan 2,62%.

De inflatie geïndexeerde obligatie zal u bijgevolg meer opleveren als de inflatie over de komende vier jaar boven het niveau van 2,62% blijft. Dat is erg hoog en laat zien dat de toekomstverwachtingen met betrekking tot inflatie erg negatief zijn.

Veel hangt af van uw eigen inflatieverwachting. Als u zelf verwacht dat de inflatie boven 2,62% zal blijven in de periode tot 2012 en uw verwachting blijkt correct, dan is een inflatie geïndexeerde obligatie een goede belegging. Valt de inflatie op kort termijn terug, dan bent u beter af met de gewone variant.

Over de auteur

Pieter Bailleul

Pieter Bailleul  is Marketing Manager for Morningstar Benelux